Translator Centrum Nauczania J.O., centrum egzaminacyjne

ul. Pocztowa 16
Katowice
tel. 32 206 80 95

London Chamber Of Commerce And Industry International Qualifications działa w 86 krajach i jest jedną z największych brytyjskich instytucji, nadających kwalifikacje zawodowe w systemie National Vocational Qualifications (NVQs).

Kwalifikacje LCCI w zakresie znajomości języka spełniają wszystkie zalecenia brytyjskich standardów w dziedzinie nauczania języka, British National Standards for Languages, z tego też względu posiadają oficjalny status w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo spełniają one wymagania stawiane przez Common European Framework of Reference Rady Europy, zwracając uwagę na „użycie języka” jako istotny aspekt jego praktycznej znajomości.

Certyfikaty LCCI są uznawane przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoły wyższe za dowód znajomości zawodowego języka angielskiego na całym świecie. W Polsce zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów egzaminy LCCI spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służb cywilnych.

TELC The European Language Certificates - system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania, oceniania Rady Europy: Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment.

TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH ) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.

Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki.

Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego i w chwili obecnej obejmują dziesięć języków europejskich.

Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane w wielu krajach europejskich:

- w Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz. U. Nr 266, poz. 2230, załącznik nr 2 certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

- w Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpanskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy wstępne lub końcowe w wielu kolegiach i uniwersytetach, a także Izbach Przemyslowo-Handlowych. Certyfikat TELC potwierdza znajomość języka niemieckiego osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo i jest oficjalnie akceptowany przy uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa.

- we Francji certyfikaty TELC są uznawane przez Francuskie Izby Handlowe (CEL)

- na Węgrzech i w Czechach akredytują je instytucje rządowe

- we Włoszech Zertifikat Deutsch uznaje Ministerstwo Edukacji

- w Hiszpanii egzaminy TELC są częścią państwowego systemu szkolnictwa

- w Republice Słowackiej certyfikaty TELC są wymagane przy zatrudnieniu w wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych.

Więcej: www.telc.p


DLACZEGO WARTO ZDAWAĆ EGZAMINY JĘZYKOWE TRINITY COLLEGE LONDON?

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w dzisiejszej rzeczywistości bez świadectw, certyfikatów czy licencji. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej znaczenie certyfikatów językowych znacznie wzrosło. Czy to oznacza, że znów będziemy musieli zapisać się na kurs przygotowujący do jakiegoś egzaminu językowego? Że trzeba będzie wkuwać reguły gramatyczne? Powtarzać do znudzenia struktury językowe wymagane do zdania egzaminu? Uczyć się technik zdawania? Niekoniecznie.

Być może odpowiedzią na te wątpliwości są egzaminy językowe Trinity College London. Ta renomowana w świecie instytucja przeprowadza egzaminy od 1877 roku, a posiadając centra egzaminacyjne w ponad 60 krajach, także w Polsce, i przeprowadzając ponad 200 000 egzaminów językowych rocznie, Trinity College London jest jednym z największych egzaminatorów w zakresie języka angielskiego na świecie.

Trinity oferuje dwa rodzaje egzaminów w zakresie języka angielskiego: ustne Graded Exams in Spoken English (GESE) oraz egzaminy ze zintegrowanych sprawności językowych Integrated Skills in English (ISE), które sprawdzają wszystkie cztery sprawności: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Struktura, treść a także filozofia tych egzaminów znacznie odbiega od innych, tak dobrze znanych na naszym rynku egzaminacyjnym.

 
Polityka Prywatności